دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


عضویت

Asia Pacific Group on Money Laundering

افغانستان عضو مجمع کشور های اقیانوس آرام (Asian Pacific Group – APG)  در راستای مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم می باشد. برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید

Egmont Group مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان عضو مجمع  واحد های استخبارات مالی جهان ( Egmont Group)  می باشد. برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید
Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism افغانستان منحیث ناظر در گروه اورپا و آسیا در راستای مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم می باشد. برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید

 


back to top