عضویت

Asia Pacific Group on Money Laundering

افغانستان عضو مجمع کشور های اقیانوس آرام (Asian Pacific Group – APG) در راستای مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم می باشد. برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید

Egmont Group

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان عضو مجمع  واحد های استخبارات مالی جهان( Egmont Group)  می باشد. برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید

Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism

افغانستان منحیث ناظر در گروه اورپا و آسیا در راستای مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم می باشد. برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید
گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019