عدم مسئولیت:

این ویب سایت یگانه صفحه رسمی انترنتی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) جهت ارائه معلومات عامه بوده و صفحه انترنتی تجارتی نمیباشد. قوانین، مقررات، اسناد یا مدارک، رهنمود ها و لینک های این صفحه انترنتی صرف به منظور ارتباط با مرجع (Reference) بوده و این مرکز هیچگونه مسئولیت مستقیم/ غیر مستقیم اشخاص و ادارات ثالث را در قبال دقیق بودن، کامل بودن و تجدید نشدن موارد فوق الذکر به عهده ندارد.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان صفحه انترنتی خویش را بدون اطلاع قبلی، تجدید و یا معلومات آنرا وقتاً فوقتاً تجدید مینماید، بناً سفارش میگردد تا برای دریافت معلومات رسمی در تماس با مراجع مربوطه حل مطلب گردد.


برای پرسش های مرتبط، لطفاً برای ما ایمیل بفرستید: info@fintraca.gov.af   گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019