غړیتوب

Asia Pacific Group on Money Laundering

افغانستان د پیسو وینځلو د مخنیوی په برخه کې، د آرام بحر (Asian Pacific Group – APG) هیوادونو غړیتوب لري.د لازیاتو معلوماتو لپاره دا ځای کلیک کړئ

Egmont Group د افغانستان د مالي معاملاتو او راپورونو د شننې مرکز د د مالي استخباراتو د واحدونو ډلې ( Egmont Group) غړیتوب لري. د لازیاتو معلوماتو لپاره دا ځای کلیک کړئ
Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism افغانستان د پیسو وینځلو او ترهګرۍ د تمویل مخنیوی په برخه کې د اورسیا ډلې (Eurasian Group – EAG) د ناظر حیثیت لري. د لازیاتو معلوماتو لپاره دا ځای کلیک کړئ

 
کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019