قوانین

شمېره سرليک دانلود
1 د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون دانلود
2 د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه دراپیدا شوو عوایدو د مخنیوی د قانون تعدیل (رسمی جریده: ۱۱٧٠) دانلود
3 د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه دراپیدا شوو عوایدو د مخنیوی د قانون تعدیل (رسمی جریده: ١٢١٠) دانلود
4 د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي قانون دانلود
5 د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی د قانون تعدیل دانلود
6 دافغانستان د بانکداری قانون دانلود
7 د افغانستان بانک قانون دانلود


کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019