دری پښتو English
لټون


Annual Report 2017
FATF Reccomandations
Annual Report 2016


قوانین


شمېره سرليک دانلود
1 د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی د قانون تعدیل دانلود
2 د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه دراپیدا شوو عوایدو د مخنیوی د قانون تعدیل دانلود
3 د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون دانلود
4 دافغانستان د بانکداری قانون دانلود
5 د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي قانون دانلود
6 د افغانستان بانک قانون دانلود
back to top