مقررات

شمېره سرليک دانلود
1 په سرحدی ګمرکونوکی د پیسو، اسعارو او بی نومه معاملي وړ سندونو دلیږد د کنترول او رپوټ ورکوني مقرره دانلود
2 په سرحدي ګمرکونوکی د پیسو، اسعارو او بی نومه معاملي وړسندونو دلیږد د کنترول اورپوت ورکوني د مقرری تعدیل دانلود
3 د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي داجراآتو د تنظیم مقرره دانلود


کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019