دری پښتو English
لټون


Annual Report 2017
FATF Reccomandations
Annual Report 2016


مقررات


شمېره سرليک دانلود
1 په سرحدي ګمرکونوکی د پیسو، اسعارو او بی نومه معاملي وړسندونو دلیږد د کنترول اورپوت ورکوني د مقرری تعدیل دانلود
2 په سرحدی ګمرکونوکی د پیسو، اسعارو او بی نومه معاملي وړ سندونو دلیږد د کنترول او رپوټ ورکوني مقرره دانلود
3 د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي داجراآتو د تنظیم مقرره دانلود
back to top