د مسؤلیت رفع

دا د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز (فنټراکا) ځانګړې انټرنیټي پاڼه ده چې عامه معلومات وړاندې کوي او کومه تجارتي بڼه نلري. کوم قوانین، مقررات، اسناد، لارښودونه او لینکونه چې لدې پانې خپریږي یواځې او یواځې د مرجع په موخه دي. د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز په مستقیم او غیر مستقیم ډول د پورته یاد شوي ثالثو اشخاصو د مالوماتو د صحت او بشپړوالي په اړه هیڅ قسم مسؤلیت په غاړه نه اخلي.


د افغانستان د مالي معاملو او راپورنو د شننې مرکز کیدای شي له مخکې خبرتیا پرته د انټرنیټي پانې په مالوماتو کې بدلون راولي نو له همدې آمله په جدي ډول سپارښتنه کوي ترڅو د اړوند اسنادو د لاسته راوړلو لپاره رسمي جریدې ترلاسه او یا هم د ثالثو ادارو سره په کې شئ.


د اړونده پوښتنو لپاره لطفاً زمونږ سره په دې ادرس اړیکه ټینګه کړئ. (info@fintraca.gov.af)


کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019