دری پښتو English
لټون


Annual Report 2017
FATF Reccomandations
Annual Report 2016

لید لوری

د نړیوالو غوره لارو چارو په رعایتولو سره په هیواد کې د پیسو مینځلو او ترهګرۍ د تمویل په وړاندې د مبارزې په مخکښ مرکز بدلیدل

ماموریت

دقانون پلي کوونکو، نظارتی ادارو، څارنوالۍ او نړیوالو مماثلو ادارو په مرسته د پیسو مینځلو، ترهګرۍ د تمویل او نورو اصلي جرمونو څخه د افغانستان د مالي نظام ساتل

back to top