اړوند لینکونه

شمېره اداره ویب سایټ
1 د ولسمشر دفتر www.president.gov.af
2 ستره محکمه www.supremecourt.gov.af  
3 لوی څارنوالي www.ago.gov.af
4 د مالیې وزارت www.mof.gov.af
5 د کورنیو چارو وزارت www.moi.gov.af
6 د بهرنیو چارو وزارت www.mfa.gov.af
7 د عدلیې وزارت www.moj.gov.af
8 د نشه یي توکو پروړاندې د مبارزې وزارت www.mcn.gov.af
9 د افغانستان بانک (مرکزي بانک) www.dab.gov.af
10 د اداري فساد په وړاندې د نظارت عالي اداره www.anti-corruption.gov.af  
11 د افغانستان د روڼتیا څار اداره www.iwaweb.org   
12 دافغانستان د بانکونو ټولنه www.aba.org.af
13 د افغانستان د کوچنیو پور ورکوونکو مالي ادارو ټولنه www.ama.org.af  
14 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت www.afghanistan-un.org
15 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګده کمیټه www.mec.af


کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019