زمونږ سره اړیکه

 پته: د دهمزنګ څلورلارې، د افغانستان بانک، کابل افغانستان
  سیمه ییز دفترونه: ننگرهار، کندهار، بلخ، کندز، هرات ، و گردیز
 بریښنالیک: info@fintraca.gov.af
  د اړیکي شمېره: +93 202512973
 بریښنالیک: compliance@fintraca.gov.af
 د اړیکي شمېره: +93 202512689
 بریښنالیک: regionaloperations@fintraca.gov.af
 د اړیکي شمېره: +93 202512974
 بریښنالیک: cooperation@fintraca.gov.af
  د اړیکي شمېره: +93 202512975
 بریښنالیک: info@fintraca.gov.af
 بریښنالیک: reports@fintraca.gov.af
  د اړیکي شمېره: +93 202512973


کلنۍ راپور 2018
کلنۍ راپور 2017