نور قوانین او مقررات

شمېره سرليک دانلود
1 د افغانستان اساسی قانون دانلود
2 د څارنوالی د تشکیل او واک قانون دانلود
3 د افغانستان د اسلامی جمهوریت د قضائیه قوي د محکمو د تشکیلاتو او واک قانون دانلود


کلنۍ راپور 2017
کلنۍ راپور 2016