دری پښتو English
لټون


Annual Report 2017
FATF Reccomandations
Annual Report 2016


نور قوانین او مقررات


شمېره سرليک دانلود
1 د څارنوالی د تشکیل او واک قانون دانلود
2 د افغانستان اساسی قانون دانلود
3 د افغانستان د اسلامی جمهوریت د قضائیه قوي د محکمو د تشکیلاتو او واک قانون دانلود
back to top